For forstørre eller forminske teksten:

PC: Hold inn Ctrl-tasten og trykk + eller -

Mac: Hold inn Cmd-tasten og trykk + eller -

Versjon 3.0.1894 Produksjon 2024-05-22

Det oppsto feil: Object reference not set to an instance of an object.

Om Rovbase 3.0

Rovbase 3.0 er et nasjonalt system for overvåking og stedfesting av rovvilt og rovviltskader. I tillegg er det et saksbehandlingssystem for erstatning av sau og tamrein drept av fredet rovvilt. Løsningen er tilgjengelig for Miljødirektoratet, Statsforvalterne og Statens naturoppsyn.

Databaseadministrator tilordner lesetilgang og lagretilgang, alt etter hvilken rolle brukeren skal ha i Rovbase 3.0.

Når du skal bruke Rovbase 3.0, må du angi brukernavn og passord før du trykker 'Logg inn'. Dersom du ikke har fått brukernavn og passord til Rovbase 3.0, eller ønsker endring i dine brukerrettigheter, søker du om dette ved å sende en e-post til rovbase@miljodir.no.

Innsynsløsningen for Rovbase 3.0 er laget for at publikum skal kunne gå inn å søke etter Rovviltobservasjoner, Døde rovdyr, DNA-analyser og Rovviltskader samt erstatningstall for sau og tamrein.

Om Fallviltbase

Fallviltbase er et nasjonalt søknadssystem for arter av fallvilt som er Viltfondets eiendom. Den er tilgjengelig for autoriserte preparanter, Miljødirektoratet, Statsforvalteren, Norsk Institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet. De ulike brukerne har forskjellige brukerrettigheter.

Hvis du ikke har brukernavn og passord kan søke om dette ved å trykke 'Jeg ønsker tilgang' på forsiden. Hvis du har spørsmål eller ønsker å endre personopplysninger, kontakt oss på e-post fallvilt@miljodir.no eller ring Ole Roar Davidsen tlf. 73 80 54 78.

Om Ringmerkerbase

Ringmerkingsbase er et nasjonalt system for lisensiering av ringmerkere i Norge. I basen lagres data om den enkelte ringmerker, herunder lisenstype, gruppetilhørighet, navn og adresse. Ringmerkingssentralen, Stavanger Museum anbefaler lisens for de som fyller kravene. Ny lisens forutsetter rapport. Miljødirektoratet lisensierer ringmerkerne, basert på Ringmerkingssentralens anbefalinger. Den enkelte ringmerker er ansvarlig for å ajourføre sine egne adresseopplysninger.

For å komme inn på din side i basen må du oppgi brukernavn og passord. Dette administreres av Ringmerkingssentralen. Spørsmål om dette rettes til birdringing@stavanger.museum.no

Når en ringmerker er lisensiert fra Miljødirektoratet vil lisensen være tilgjengelig som en PDF-fil som den enkelte ringmerker selv kan skrive ut.

Tilbake til forsiden