For forstørre eller forminske teksten:

PC: Hold inn Ctrl-tasten og trykk + eller -

Mac: Hold inn Cmd-tasten og trykk + eller -

Versjon 3.0.1506 Produksjon 2022-06-28

Om Rovbase 3.0

Rovbase 3.0 er et nasjonalt system for overvåking og stedfesting av rovvilt og rovviltskader. I tillegg er det et saksbehandlingssystem for erstatning av sau og tamrein drept av fredet rovvilt. Løsningen er tilgjengelig for Miljødirektoratet, Statsforvalterne og Statens naturoppsyn.

Databaseadministrator tilordner lesetilgang og lagretilgang, alt etter hvilken rolle brukeren skal ha i Rovbase 3.0.

Når du skal bruke Rovbase 3.0, må du angi brukernavn og passord før du trykker 'Logg inn'. Dersom du ikke har fått brukernavn og passord til Rovbase 3.0, eller ønsker endring i dine brukerrettigheter, søker du om dette ved å sende en e-post til rovbase@miljodir.no.

Innsynsløsningen for Rovbase 3.0 er laget for at publikum skal kunne gå inn å søke etter Rovviltobservasjoner, Døde rovdyr, DNA-analyser og Rovviltskader samt erstatningstall for sau og tamrein.

Tilbake til forsiden